• Bílý lev
 • Bílý lev
 • Bílý lev 2
 • Bílý lev 3
 • Bílý lev 4
 • Bílý lev 5
 • Bílý lev 6
 • Bílý lev 7
 • Bílý lev 8
 • Bílý lev 9
 • Bílý lev 10
 • Bílý lev 11
 • Bílý lev 12

Stop závislostem

STOP ZÁVISLOSTEM

Určeno pro: II. stupeň ZŠ

Celkový rozsah: 45 min. ( 1 vyučovací hodina)

Cíl: prevence závislosti: nikotinové, alkoholové, protidrogové

Dílčí cíl: pozvednutí sebevědomí a sebehodnoty pubescentů, aby se neuchylovali k závislostem,

Dílčí cíl: socializace: třídní kolektiv, kooperace

Dílčí cíl: rodinné soužití

Dílčí cíl: vazby mezi spolužáky, kamarády (vhodné koníčky, zájmy, zajímavá mimoškolní činnost)

Dílčí cíl: vyzvednutí tvůrčího potenciálu jednotlivých žáků, kolektivu

Dílčí cíl: u 8.- 9- třídy uvědomování si budování a plánování školy, budoucího zaměstnání

Dílčí cíl: zdravý životní styl, vhodná strava a nápoje (stop: přeslazeným nápojům a fast food)

TÉMATICKÉ ROZDĚLENÍ PROJEKTU

I. část: Úvod: představení se, seznámení s BL, seznámení se s tématikou projektu

Rozsah: (5  min.)

II. část: Seznámení se s druhy závislostí: 1. nikotinová

2. alkoholová

3. drogová

a  jejími dopady na lidskou psychiku, učení, zdravotní stav.

(částečně přednáška, částečně obrazový materiál)

Vhodné uvést příběh ze života (lidí co byli závislí na drogách, alkoholu). (10 – 15 min.)

III. část:

Interaktivní a kooperativní část: spolupráce s třídou: (kladen důraz na pravidla: mluví jen jeden, stop: vulgaritě, agresivitě, třída pracuje týmově, nic co bude vyřčeno se nebude vynášet mimo třídní kolektiv)

a)      Třída se aktivně podílí na zhodnocení přednášky: co vidí jako aktiva či pasiva u problematiky užívání nikotinu, alkoholu, drog (tabule) (5 minut)

b)      Psychodrama: vybraní žáci sehrají krátkou scénku (1 žák – otec, 2 žák syn: téma: drogy (alkohol, nikotin) (5 – 10 minut)

c)      Vyplnění krátkého anonymního dotazníku, kde se děti samy vyjádří k dané problematice, dotazník bude pouze sloužit k účelům projektu, důraz na důvěru, že dotazník nebude žádným způsobem zneužit (5 – 10 min.)

Celkové krátké zhodnocení k danému tématu, vzájemná rekapitulace.  Rozloučení se s třídním kolektivem (5 min.)